Blog Můžete zde pravidelně nacházet zajímavé informace věnující se zejména daňové, mzdové a účetní problematice.

Jak dlouho musím uchovávat daňové a účetní doklady?

 • účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
 • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
 • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
 • daňové doklady musí osoba povinná k dani uchovávat po dobu 10 let

Od jakého obratu se stanu povinným plátcem DPH?

Povinným plátcem DPH se stanete, jakmile překročíte za 12 měsíců po sobě jdoucích obrat 1.000.000,- Kč. V takovém případě Vám pak vzniká povinnost podat příslušnému finančnímu úřadu přihlášku k povinné registraci k dani z přidané hodnoty.

Jak často je nutné podávat daňová přiznání k dani z příjmu?

Daňové přiznání k dani z příjmu se zpravidla podává jednou ročně a to nejpozději do 31.3. za předcházející kalendářní rok, daňový poradce či advokát Vám tuto povinnost může odložit až do 30.6. Odklady daňového přiznání až ke konci června samozřejmě pro své klienty zajišťujeme.

Za jakých podmínek může firma přestat účtovat podvojně a vrátit se k daňové evidenci?

Pokud účetní jednotka účtující podvojně nedosahuje v posledních pěti letech obratu ve výší 25 milionů korun, může se vrátit pět k daňové evidenci.

Rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí

Daňová evidence

Cílem daňové evidence je získat přehled o příjmech a výdajích, o majetku a pohybu hospodářských prostředků. Jedná se o účetní systém určený pro malé podniky který sleduje příjmy a výdaje.

používají se následující účetní knihy:

 • peněžní deník
 • kniha pohledávek a závazků
 • inventární kniha nebo inventární karty investičního majetku
 • kniha finančního majetku
 • kniha zásob
 • kniha cenin
 • mzdové listy
 • inventární knihy rezerv
 • časové rozlišení

Účetnictví

Podstatou účetnictví je, že každá položka účtu je spárovaná s položkou na opačné straně jiného účtu (Má dáti nebo Dal).

Účetnictví povinně vedou všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku a fyzické i právnické osoby, pokud v minulém účetním období překročily výši obratu 25 milionů korun.  Účetnictví mohou vést právnické i fyzické osoby také dobrovolně. Povinnost vést účetnictví může ukládat také zvláštní předpis. Pokud účetní jednotka účtující podvojně nedosahuje v posledních pěti letech obratu ve výší 25 milionů korun, může se vrátit pět k daňové evidenci.